1:hướng dẫn di sự kiện BC

<span style="color:#ff0000;">

2: hướng dẫn đi ve dop3 :hướng dẫn đi sự kiện pk hỗn chiến 20h00 hàng ngày sub3 lost 0

<span style="color:#ff0000;">

4:hướng dẫn di sự kiện đại chiến dungeon3 20h30 hằng ngày tại sub 15 :hướng dẫn đi sự kiện đại chiến arena 19h00 hàng ngày tại sub16: hướng dẫn đi sự kiện san hop GM tại davias sub1
<span style="color:#ff0000;"><font size="4">

7: hướng dẫn đi sự kiện cơn mưa quà tặng tại sub1: 13h30 va 19h30

<font size="4" style=""><font color="#ff0000">

8:hướng dẫn đi sự kiện binh đoàn rồng thiêng tại sub1 giao dịch npc tang1